Praktijk BAS

HKZ gecertificeerdPraktijk BAS biedt professionele en deskundige geestelijke gezondheidszorg. In dat kader verlenen wij diagnostiek, behandeling en/of begeleiding aan (jong)volwassenen en ouderen met psychologische, psychiatrische en (ernstig) psychosociale problematiek ten einde hen in staat te stellen optimaal, autonoom en met kwaliteit van leven te kunnen functioneren.

Praktijk BAS bestaat uit een klein, enthousiast en actief multidisciplinair team, welke slagvaardig en flexibel te werk gaat. Wij geloven in een gelijkwaardige en laagdrempelige samenwerking, zowel met cliënten als met verwijzers en andere collega’s. Dit in combinatie met een breed hulpverleningsaanbod met daarin degelijke generalistische zorg maar ook specialismen. We werken, indien mogelijk, volgens de multidisciplinaire richtlijnen van het Trimbos instituut. Daarnaast maken we gebruik van de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ (www.ggzstandaarden.nl).

Praktijk BAS heeft een samenwerkingsovereenkomst met verschillende huisartsen (lokaal en in de regio), een GZ-psycholoog en een POH-GGZ. Hiermee vindt periodiek overleg plaats. Informatie-uitwisseling vindt enkel plaats nadat u (schriftelijke) toestemming heeft gegeven. Met uw verwijzende huisarts wordt informatie gedeeld met betrekking tot diagnose, (verloop) behandeling en afsluiting. Zo nodig zal er tussentijds overleg plaats vinden. Wanneer u de informatie-uitwisseling tussen uw huisarts en Praktijk BAS niet wilt, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

KOSTEN

Praktijk BAS is een instelling voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ - enkelvoudige psychische aandoeningen en stoornissen) en Specialistische GGZ (SGGZ – complexe psychische aandoeningen en stoornissen). Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Praktijk BAS heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De behandeling binnen de GBGGZ en SGGZ wordt dan ook in zijn geheel door uw zorgverzekeraar vergoed. De behandeling valt wel onder uw eigen risico.
Verschillende psychische problemen vallen buiten de BGGZ en SGGZ en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hier valt bijvoorbeeld onder: relatieproblemen, seksuele problemen, werkproblemen, rouwproblemen en stress-en spanningsklachten. Voor deze problemen kunt u niet bij Praktijk BAS terecht. Uw huisarts of POH-GGZ kan u hiermee wel verder helpen.

Afzeggen afspraak
Als u niet in staat bent om (tijdig) op uw afspraak te verschijnen, wordt u geacht dit zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail door te geven zodat iemand anders van de vrijgekomen plek gebruik kan maken. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Een deel van de kosten voor het niet verschijnen zonder bericht of het afzeggen van een afspraak minder dan 24 uur van te voren, zullen bij u in rekening worden gebracht. Ongeacht de reden van het niet verschijnen of te laat afzeggen, wordt er een bedrag bij u in rekening gebracht van € 50,00 per afspraak.

MEDEWERKERS

Till Bleumink (BIG 69060565116) studeerde psychologie aan de Rijks Universiteit Groningen. Daarna volgde zij de opleiding tot Integratief Psychotherapeut in Groningen. Middels deze opleiding specialiseerde zij zich in zowel cognitieve gedragstherapie als cliëntgerichte therapie. Tevens volgde zij de cursus EMDR en schemagerichte therapie. Zij werkte enige jaren in een multidisciplinaire setting op een deeltijdbehandeling voor cliënten met angstige/neurotische problematiek, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en seksueel trauma. Daarna is ze bij GGZ Drenthe gaan werken alwaar ze mede vorm gaf aan het team Coevorden. Per 1 februari 2011 is zij één van de pioniers van Praktijk BAS.

Alie Alting (BIG 59007614930) volgde de B-opleiding bij het Sinaicentrum (centrum voor psychotrauma t.g.v. oorlog, geweld en verlies) te Amersfoort. Ook volgde zij de opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) aan de Hogeschool in Enschede. Ze werkte binnen een TBS kliniek (Hoeve Boschoord) waarna ze de overstap maakte naar de kinder- en jeugdpsychiatrie ('t Ruige Veld te Rolde). Hier werkte ze met name met pubers. Na het behalen van haar diploma als SPV ging zij als zodanig werken bij GGZ Drenthe, locatie Coevorden waar ze tevens bij een aantal huisartsen consultatie deed. Per 1 februari 2011 is zij één van de pioniers van Praktijk BAS.

Annet Jacobse (BIG 69007780730) volgde de B-opleiding bij het psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal. Na enkele jaren gewerkt te hebben binnen de verslavingszorg (Joris in Delft), heeft ze haar diploma tot Sociaal Psyciatrisch Verpleegkundige (SPV) behaald, en later de Voortgezette Opleiding, beide aan de Hogeschool in Utrecht. Hierna werkte ze o.a. met borderline persoonlijkheidsstoornissen (RIAGG in Delft) en met angst en depressie waarin ze zich specialiseerde in hulpverlening rondom zwangerschap en bevalling (GGZinGeest in Haarlem). Ook volgde ze de opleiding tot gedragstherapeutisch medewerker.

Renate Gerrits-Schippers heeft haar MEAO-diploma behaald - secretariële richting. Daarna is zij gaan werken bij het GAK (Gemeenschappelijk Administratie Kantoor) te Assen op de afdeling Ziektewet. Hierna heeft zij enige jaren gewerkt als administratief medewerkster/receptioniste, telefoniste bij Tooling Holland B.V. te Emmen. Daarna heeft ze nog een jaar gewerkt bij Koninklijke van Gorcum BV (uitgeverij, drukkerij) te Assen als receptioniste/telefoniste.

Marjan Westerink volgde de SPH-opleiding aan de Hanze Hogeschool in Groningen en is geregistreerd GGZ-Agoog (461028769). Zij is 11 jaar werkzaam geweest bij het RIBW, later Promens Care. Daar heeft ze veel gewerkt met het rehabilitatie-model, gericht op herstel en het verbeteren van maatschappelijke participatie, waarbij het uitgangspunt de eigen kracht van de client is. Ze heeft zich gespecialiseerd in o.a. ACT (Acceptance and commitment therapy) en de behandeling van ADHD en ASS. Daarnaast is ze actief in leefstijltraining en is gecertificeerd running therapeut.

Clienttevredenheid

Ook in 2018 heeft Praktijk BAS onderzoek gedaan naar de tevredenheid van haar cliënten. Het resultaat van dit onderzoek was dat cliënten de behandeling bij Praktijk BAS gemiddeld waarderen met een 8,4. Voor Praktijk BAS staat de tevredenheid van haar cliënten centraal. Ook in 2019 streven wij naar een goede tevredenheid van onze cliënten.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met Praktijk BAS die volgens u beter kunnen, dan is het goed daarover met uw behandelaar te praten. Komt u er samen niet uit dan kunt u kontakt opnemen met een van de andere behandelaren van Praktijk BAS. Op die manier kunnen de meeste problemen worden opgelost, de medewerkers van Praktijk BAS nemen uw klachten uiterst serieus.

Wanneer u er ook dan niet uitkomt en u wilt toch iets met uw onvrede doen, dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. GeschillencommissieUiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaresse van Praktijk BAS.

Als u er na de bemiddeling met de klachtenfunctionaris alsnog niet goed uitkomt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Zorg waarbij Praktijk BAS is aangesloten. U vult online of schriftelijk een klachtenformulier in, betaalt klachtengeld en stort eventueel het niet betaalde deel van de rekening in depot voordat de procedure start (zie www.degeschillencommissiezorg.nl.).


Kwaliteitsstatuut

Alle GGZ-instellingen zijn verplicht, conform de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin moet o.a. beschreven staan voor welke problematiek men terecht kan bij desbetreffende instelling, en hoe zij de kwaliteit van de zorg waarborgen.
Praktijk BAS heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen bij de secretaresse van Praktijk BAS.